DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1ราชบุรี39721052.901568755.77784051.281045956.73592440.68
2กาญจนบุรี53042680.3819015682.1115912578.621129181.25695478.26
3สุพรรณบุรี56144178.6119615679.5913410477.6113110378.631007878.00
4นครปฐม27711641.88982727.55593661.02602948.33602440.00
5สมุทรสาคร36128578.951108274.55998282.83796075.95736183.56
6สมุทรสงคราม523567.3111654.559222.22201890.0012975.00
7เพชรบุรี1589258.23432353.49361850.00432660.47362569.44
8ประจวบคีรีขันธ์37929277.041269172.221037673.79826984.15685682.35
9รวมทั้งหมด2,7151,89769.8793062867.5367748371.3463145572.1147733169.39
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565