DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1นนทบุรี36833791.5812411391.13908695.56898292.13655686.15
2ปทุมธานี48942286.3016813680.9511710085.4711310290.27918492.31
3พระนครศรีอยุธยา1955226.67511835.29551018.18441431.82451022.22
4อ่างทอง19113872.25603355.00483470.83373491.89463780.43
5ลพบุรี883742.05341544.1220735.00221045.4512541.67
6สิงห์บุรี12811388.28494183.67342985.29302893.331515100.00
7สระบุรี15811572.78483981.25402460.00412868.29292482.76
8นครนายก866575.58372362.16161593.75231982.6110880.00
9รวมทั้งหมด1,7031,27975.1057141873.2042030572.6239931779.4531323976.36
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565