DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1สงขลา34420058.14803341.25864855.811076762.62715273.24
2สตูล925155.43241354.17271970.37241354.1717635.29
3ตรัง23318780.26856677.65615183.61473574.47403587.50
4พัทลุง16513078.79453475.56302066.67453782.22453986.67
5ปัตตานี5700.001100.001600.002100.00900.00
6ยะลา1421913.3836616.6739717.9536411.113126.45
7นราธิวาส991515.1529413.7927414.8135617.148112.50
8รวมทั้งหมด1,13260253.1831015650.3228614952.1031516251.4322113561.09
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2562