DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1นครศรีธรรมราช40433382.43997979.80947276.601038784.471089587.96
2กระบี่776077.92181266.67221672.73252392.0012975.00
3พังงา1168472.41403075.00292379.31302376.6717847.06
4ภูเก็ต500.00200.00100.00100.00100.00
5สุราษฎร์ธานี31315148.24753040.00923740.22833946.99634571.43
6ระนอง661928.7918422.2225728.0012433.3311436.36
7ชุมพร592237.2916425.0016850.0015640.0012433.33
8รวมทั้งหมด1,04066964.3326815959.3327916358.4226918267.6622416573.66
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2562