DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1สมุทรปราการ50842383.2720216581.6812810682.81907482.22887888.64
2ชลบุรี75564985.9621818685.3215914188.6819717789.8518114580.11
3ระยอง2198639.27873236.78451533.33522751.92351234.29
4จันทบุรี826376.8311763.64251768.00252184.00211885.71
5ตราด1089083.33261765.38181583.33322887.50323093.75
6ฉะเชิงเทรา39231580.361249677.42896573.03947882.98857689.41
7ปราจีนบุรี1186151.69191052.63381847.37301343.33312064.52
8สระแก้ว50041082.0015311675.8214811980.4112110082.64787596.15
9รวมทั้งหมด2,6822,09778.1984062974.8865049676.3164151880.8155145482.40
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565