DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1ราชบุรี48833167.831459565.521177664.96875866.6713910273.38
2กาญจนบุรี62150981.9619314374.0916213784.5712210283.6114412788.19
3สุพรรณบุรี80567183.3523418378.2119616986.2219015481.0518516589.19
4นครปฐม3069330.39891820.22821720.73823137.80532750.94
5สมุทรสาคร52846588.0713912287.7711510086.9613111487.0214312990.21
6สมุทรสงคราม654772.3114857.14211676.1911763.64191684.21
7เพชรบุรี1967437.76541629.63561730.36542648.15321546.88
8ประจวบคีรีขันธ์39024262.05905257.78925357.61996161.621097669.72
9รวมทั้งหมด3,3992,43271.5595863766.4984158569.5677655371.2682465779.73
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565