DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1นนทบุรี50246592.6316214991.981029391.1813112494.661079992.52
2ปทุมธานี33227181.63483470.83695173.91685175.0014713591.84
3พระนครศรีอยุธยา1823820.88561221.4341921.95491224.4936513.89
4อ่างทอง13512189.63494591.84252392.00352982.86262492.31
5ลพบุรี861820.932800.002229.0923939.1313753.85
6สิงห์บุรี1228267.21352160.0019842.11302066.67383386.84
7สระบุรี27417664.23895258.43714664.79805366.25342573.53
8นครนายก12111090.91282589.29282796.43373594.59282382.14
9รวมทั้งหมด1,7541,28173.0349533868.2837725968.7045333373.5142935181.82
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565