DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เชียงใหม่2633914.831091311.9358610.3453916.98431125.58
2ลำพูน2015.007114.29700.00300.00300.00
3ลำปาง22621193.36625995.16514996.08504794.00635688.89
4แพร่867486.05272488.89252184.00171482.35171588.24
5น่าน12710582.68322371.88373081.08343088.24242291.67
6พะเยา553156.3613215.3813430.778675.00211990.48
7เชียงราย23810845.38642132.81713042.25492551.02543259.26
8แม่ฮ่องสอน1442819.44491020.4136719.4427518.5232618.75
9รวมทั้งหมด1,15959751.5136315342.1529814749.3324113656.4325716162.65
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2562