DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1สงขลา1655734.5536719.4435925.71551832.73392358.97
2สตูล16637.50100.00400.004375.007342.86
3ตรัง29624683.11815871.60766281.58595389.83807391.25
4พัทลุง1207360.83421842.86352057.14181372.22252288.00
5ปัตตานี5000.001400.001600.001400.00600.00
6ยะลา11265.362400.002414.173638.332827.14
7นราธิวาส4736.3813215.381100.001516.67800.00
8รวมทั้งหมด80639148.512118540.282019245.772019145.2719312363.73
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565