DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1นครศรีธรรมราช48629861.321306449.231378058.391399467.63806075.00
2กระบี่461430.4316212.5012433.3313538.465360.00
3พังงา893741.5727933.33282382.1421314.2913215.38
4ภูเก็ต600.00200.00200.00100.00100.00
5สุราษฎร์ธานี32212237.891113329.73803442.50712738.03602846.67
6ระนอง601321.671200.0022627.2718422.228337.50
7ชุมพร81911.112813.5729517.241100.0013323.08
8รวมทั้งหมด1,09049345.2332610933.4431015249.0327413348.541809955.00
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565