DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1สมุทรปราการ51627853.88973334.021135346.901537146.4115312179.08
2ชลบุรี63144069.731509865.331288364.841429667.6121116377.25
3ระยอง2675620.97911819.78741520.27651421.5437924.32
4จันทบุรี7034.293313.031400.0013215.381000.00
5ตราด593254.2416850.00181266.6717847.068450.00
6ฉะเชิงเทรา34627078.03997070.71776584.42846071.43867587.21
7ปราจีนบุรี843339.2926726.9213538.46261350.0019842.11
8สระแก้ว34424470.931188168.64877080.46261557.691137869.03
9รวมทั้งหมด2,3171,35658.5263031650.1652430357.8252627953.0463745871.90
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565