DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1ราชบุรี27511140.36712028.17812834.57713245.07523159.62
2กาญจนบุรี48933969.3314510169.661279877.171167665.521016463.37
3สุพรรณบุรี63329746.922097435.411436243.361699053.251127163.39
4นครปฐม280124.2910132.976258.066234.845511.82
5สมุทรสาคร34626275.72522242.31835667.47937883.8711810689.83
6สมุทรสงคราม24729.17300.00500.009333.337457.14
7เพชรบุรี1842111.415000.0041614.634149.76521121.15
8ประจวบคีรีขันธ์42614032.86762228.951183731.361203831.671124338.39
9รวมทั้งหมด2,6571,18944.7570724234.2366029244.2468132447.5860933154.35
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565