DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1นนทบุรี45040489.7813411283.5813011890.77807593.751069993.40
2ปทุมธานี1176858.12261557.6918950.00462554.35271970.37
3พระนครศรีอยุธยา5411.851300.001600.001000.001516.67
4อ่างทอง15714189.81494183.67373491.89413892.68302893.33
5ลพบุรี8822.272514.001700.002200.002414.17
6สิงห์บุรี9399.683000.002428.3320315.0019421.05
7สระบุรี29610836.49811822.22773342.86792531.65593254.24
8นครนายก362055.56700.00400.00300.00222090.91
9รวมทั้งหมด1,29175358.3336518751.2332319660.6830116655.1530220467.55
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565