DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เชียงใหม่295196.4411354.427911.27711115.493226.25
2ลำพูน3313.03800.00500.001100.009111.11
3ลำปาง573561.4012541.679333.3314750.00222090.91
4แพร่441636.36800.001200.006116.67181583.33
5น่าน1027573.53353291.43271762.96221254.55181477.78
6พะเยา2328.70900.00200.00800.004250.00
7เชียงราย952223.163226.252514.001100.00271970.37
8แม่ฮ่องสอน661015.151218.332129.5215320.0018422.22
9รวมทั้งหมด71518025.172294519.651802413.331583421.521487752.03
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565