DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1สงขลา1041918.273139.682328.7034823.5316637.50
2สตูล7114.29400.002150.00100.00000.00
3ตรัง1568353.2133824.2426934.6222418.18756282.67
4พัทลุง1526039.47401640.00451737.78431841.8624937.50
5ปัตตานี1200.00100.00300.00500.00300.00
6ยะลา1193428.5740820.00311135.4828621.4320945.00
7นราธิวาส4824.171218.331200.001218.331200.00
8รวมทั้งหมด59819933.281613622.361424028.171453725.521508657.33
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565