DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1สมุทรปราการ1613823.60591322.0334823.5341921.9527829.63
2ชลบุรี2726825.006511.545846.90773038.96723345.83
3ระยอง270228.157111.415811.72831012.05581017.24
4จันทบุรี9855.104124.882328.701815.561600.00
5ตราด2713.701300.00500.004125.00500.00
6ฉะเชิงเทรา27916960.57722534.72825870.73634368.25624369.35
7ปราจีนบุรี751722.6719526.321700.0027933.3312325.00
8สระแก้ว2266327.882129.524149.76812227.16833542.17
9รวมทั้งหมด1,40838327.203614913.573187724.2139412531.7333513239.40
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565