DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1ราชบุรี2364117.377456.7655610.91511325.49561730.36
2กาญจนบุรี35924768.80795265.82614472.13966668.751238569.11
3สุพรรณบุรี1592616.353412.943600.0033412.12562137.50
4นครปฐม279124.308222.447967.597545.334300.00
5สมุทรสาคร1241512.103113.232400.0040512.5029931.03
6สมุทรสงคราม2000.00900.00300.00600.00200.00
7เพชรบุรี16884.765111.963326.065036.003425.88
8ประจวบคีรีขันธ์2073315.948389.6444613.64461123.9134823.53
9รวมทั้งหมด1,55238224.614437015.803356419.1039710626.7037714237.67
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565