DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1นนทบุรี35627577.25774761.041067267.92726184.721019594.06
2ปทุมธานี822631.7111218.1814642.8616318.75411536.59
3พระนครศรีอยุธยา13200.004800.001600.002800.004000.00
4อ่างทอง634165.0814750.0011436.3612758.33262388.46
5ลพบุรี800.00100.00100.00300.00300.00
6สิงห์บุรี8356.022700.001218.3329310.341516.67
7สระบุรี5120.00100.00000.00000.004125.00
8นครนายก2800.001500.00500.00400.00400.00
9รวมทั้งหมด75734845.971945628.871658350.301647445.1223413557.69
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565