DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองอำนาจเจริญ642945.31361541.6714750.008225.006583.33
2ชานุมาน23834.7812216.675360.005240.0011100.00
3ปทุมราชวงศา10990.0011100.0033100.003266.6733100.00
4พนา3266.6711100.00000.00100.0011100.00
5เสนางคนิคม100.00000.00000.00000.00100.00
6หัวตะพาน7685.7111100.004375.0022100.00000.00
7รวมทั้งหมด1085450.00512039.22261661.5419842.11121083.33
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565