DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองศรีสะเกษ442965.91191157.8999100.0015853.3311100.00
2ยางชุมน้อย3133.33100.00100.00000.0011100.00
3กันทรารมย์8337.502150.00000.002150.004125.00
4กันทรลักษ์974445.36331442.4219947.3717952.94281242.86
5ขุขันธ์108108100.003030100.003131100.002525100.002222100.00
6ไพรบึง201260.007228.576583.334250.0033100.00
7ปรางค์กู่272281.48121083.336466.675480.0044100.00
8ขุนหาญ422457.1410990.0055100.0055100.0022522.73
9ราษีไศล69811.5926519.231715.881815.568112.50
10อุทุมพรพิสัย706795.712020100.001818100.00151280.001717100.00
11บึงบูรพ์33100.00000.0022100.00000.0011100.00
12ห้วยทับทัน10990.005480.0033100.00000.0022100.00
13โนนคูณ4375.00000.0011100.00000.003266.67
14ศรีรัตนะ391435.9013538.4610220.0013646.153133.33
15น้ำเกลี้ยง10550.005360.00000.004250.00100.00
16วังหิน141285.7122100.007571.4355100.00000.00
17ภูสิงห์351748.5712541.6710550.009555.564250.00
18พยุห์66100.0044100.0011100.00000.0011100.00
19รวมทั้งหมด60938763.5520112562.1914610169.181378562.041257660.80
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565