DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสระแก้ว23216269.83544175.93614675.41624470.97553156.36
2คลองหาด2525100.0044100.0066100.001010100.0055100.00
3ตาพระยา221672.7312975.005360.003266.6722100.00
4วังน้ำเย็น262596.151717100.0066100.002150.0011100.00
5วัฒนานคร302790.008675.0077100.0088100.007685.71
6อรัญประเทศ848297.62302996.672020100.002424100.0010990.00
7เขาฉกรรจ์242395.838787.501212100.0022100.0022100.00
8รวมทั้งหมด44336081.2613311384.9611710085.471119181.98825668.29
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565