DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองปราจีนบุรี25936.007228.577228.5711545.45000.00
2กบินทร์บุรี662131.82231043.4821628.571417.148450.00
3นาดี231773.919777.782150.009777.783266.67
4บ้านสร้าง5360.002150.00000.002150.0011100.00
5ประจันตคาม161275.004375.0033100.004375.005360.00
6ศรีมหาโพธิ4375.00100.0011100.00000.0022100.00
7ศรีมโหสถ8787.5011100.0022100.003266.6722100.00
8รวมทั้งหมด1477248.98472451.06361541.67431944.19211466.67
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565