DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองชลบุรี32920963.531046057.69794253.16704462.86766382.89
2บ้านบึง1288163.28362672.22291655.17362569.44271451.85
3หนองใหญ่232191.3033100.007685.7155100.008787.50
4บางละมุง29923879.60846273.81836679.52665887.88665278.79
5พานทอง373081.0811872.739888.896466.67111090.91
6พนัสนิคม12111090.91373081.08302996.67353497.14191789.47
7ศรีราชา18816889.36393179.49504692.00524790.38474493.62
8เกาะสีชัง11100.00000.00000.0011100.00000.00
9สัตหีบ493673.4711654.55111090.91161062.50111090.91
10บ่อทอง494387.76151493.338675.0011981.82151493.33
11รวมทั้งหมด1,22493776.5534024070.5930622974.8429823779.5328023182.50
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565