DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองเพชรบุรี26726.9210330.004125.005120.007228.57
2เขาย้อย9777.7822100.00100.003266.6733100.00
3หนองหญ้าปล้อง7457.143266.67200.00000.0022100.00
4ชะอำ786076.92191368.42191368.42242083.33161487.50
5ท่ายาง22100.00000.0011100.00000.0011100.00
6บ้านลาด1119.09200.004125.00400.00100.00
7บ้านแหลม6350.0011100.00100.0011100.003133.33
8แก่งกระจาน19842.116233.334250.006233.333266.67
9รวมทั้งหมด1589258.23432353.49361850.00432660.47362569.44
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565