DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสุพรรณบุรี13011991.54433786.05262596.15353394.29262492.31
2เดิมบางนางบวช3535100.0088100.001515100.0099100.0033100.00
3ด่านช้าง626096.77292896.55131292.311313100.0077100.00
4บางปลาม้า302480.0010770.006466.678787.5066100.00
5ศรีประจันต์1717100.0088100.0022100.0066100.0011100.00
6ดอนเจดีย์252184.006583.338787.506583.335480.00
7สองพี่น้อง1307456.92492959.18271555.56311445.16231669.57
8สามชุก363597.2277100.001111100.001212100.006583.33
9อู่ทอง804050.00322371.88241145.838112.5016531.25
10หนองหญ้าไซ1616100.0044100.0022100.0033100.0077100.00
11รวมทั้งหมด56144178.6119615679.5913410477.6113110378.631007878.00
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565