DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองกาญจนบุรี19717588.83635688.89615488.52443886.36292793.10
2ไทรโยค171270.595480.0011763.6411100.00000.00
3บ่อพลอย452248.89181055.5615746.678337.504250.00
4ศรีสวัสดิ์33100.00000.0022100.00000.0011100.00
5ท่ามะกา7878100.003434100.001515100.001919100.001010100.00
6ท่าม่วง443886.36181688.89121191.6710880.004375.00
7ทองผาภูมิ554072.73171482.3512758.33151386.6711654.55
8สังขละบุรี10770.0044100.003266.672150.00100.00
9พนมทวน292482.767685.7111981.827685.714375.00
10เลาขวัญ341338.2418844.449444.44300.004125.00
11ด่านมะขามเตี้ย88100.0022100.0044100.0011100.0011100.00
12หนองปรือ10660.004250.004375.002150.00000.00
13รวมทั้งหมด53042680.3819015682.1115912578.621129181.25695478.26
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565