DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองแม่ฮ่องสอน11327.275240.005120.00000.00100.00
2ขุนยวม2150.002150.00000.00000.00000.00
3ปาย1317.69400.003133.33400.00200.00
4แม่สะเรียง972525.77351028.5731619.3514750.0017211.76
5แม่ลาน้อย13215.38400.005120.003133.33100.00
6สบเมย1800.00600.00300.00700.00200.00
7ปางมะผ้า9777.7811100.005480.0022100.00100.00
8รวมทั้งหมด1633923.93571424.56521325.00301033.332428.33
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565