DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองเชียงใหม่11100.0011100.00000.00000.00000.00
2จอมทอง2700.001000.00700.00900.00100.00
3แม่แจ่ม300.00100.00100.00000.00100.00
4เชียงดาว200.00100.00100.00000.00000.00
5ดอยสะเก็ด7685.712150.0022100.0022100.0011100.00
6แม่แตง8112.506116.67100.00100.00000.00
7แม่ริม20945.007457.144125.005120.004375.00
8สะเมิง1000.00200.00400.00200.00200.00
9ฝาง512243.141300.0012216.6713861.54131292.31
10แม่อาย5360.0011100.00000.0011100.003133.33
11พร้าว1111100.0055100.0022100.0022100.0022100.00
12สันป่าตอง5360.0022100.00100.002150.00000.00
13สันกำแพง55100.0022100.0011100.00000.0022100.00
14สันทราย291862.07151066.678675.003266.67300.00
15หางดง9555.5622100.003133.333133.3311100.00
16ฮอด300.00100.00000.00200.00000.00
17ดอยเต่า100.00100.00000.00000.00000.00
18อมก๋อย5000.00900.001800.001500.00800.00
19เวียงแหง300.00000.00100.00200.00000.00
20ไชยปราการ300.00000.00000.00200.00100.00
21แม่วาง700.00300.00100.00200.00100.00
22ดอยหล่อ100.00000.00100.00000.00000.00
23รวมทั้งหมด2618432.18842934.52681522.06661827.27432251.16
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565