DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองเพชรบุรี32412.50300.001300.0011327.275120.00
2เขาย้อย1010100.0044100.0033100.0022100.0011100.00
3หนองหญ้าปล้อง6583.333266.67000.0022100.0011100.00
4ชะอำ942425.532926.902328.70241250.0018844.44
5ท่ายาง171588.249888.8966100.002150.00000.00
6บ้านลาด18527.78400.007457.14500.002150.00
7บ้านแหลม6583.33100.0011100.0022100.0022100.00
8แก่งกระจาน13646.15100.003133.336466.673133.33
9รวมทั้งหมด1967437.76541629.63561730.36542648.15321546.88
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565