DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสุพรรณบุรี19217289.58554887.27514486.27565191.07302996.67
2เดิมบางนางบวช4747100.001111100.001313100.0099100.001414100.00
3ด่านช้าง1089991.67333090.91272696.30262388.46222090.91
4บางปลาม้า453475.56161168.758787.50161168.7555100.00
5ศรีประจันต์454191.11141285.71131184.6233100.001515100.00
6ดอนเจดีย์383592.11131076.921010100.0055100.001010100.00
7สองพี่น้อง1279877.17322475.00332678.79221672.73403280.00
8สามชุก514792.16151493.33131184.62121191.671111100.00
9อู่ทอง1368361.03391846.15221568.18392358.97362775.00
10หนองหญ้าไซ161593.756583.3366100.0022100.0022100.00
11รวมทั้งหมด80567183.3523418378.2119616986.2219015481.0518516589.19
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565