DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองกาญจนบุรี27123787.45817086.42665887.88595288.14655787.69
2ไทรโยค292689.668675.009888.8955100.0077100.00
3บ่อพลอย503876.00181055.5655100.00121191.67151280.00
4ศรีสวัสดิ์5480.00100.00000.0022100.0022100.00
5ท่ามะกา908897.78242395.833333100.008787.502525100.00
6ท่าม่วง353497.141717100.00111090.9133100.0044100.00
7ทองผาภูมิ201890.008675.0044100.0044100.0044100.00
8สังขละบุรี201365.00300.008450.0055100.0044100.00
9พนมทวน7457.142150.002150.0011100.002150.00
10เลาขวัญ664060.6121942.86141071.43191157.89121083.33
11ด่านมะขามเตี้ย44100.0011100.0011100.0011100.0011100.00
12หนองปรือ24312.50900.009333.33300.00300.00
13รวมทั้งหมด62150981.9619314374.0916213784.5712210283.6114412788.19
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565