DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองแม่ฮ่องสอน8225.00300.0011100.00000.004125.00
2ขุนยวม800.00200.00500.00100.00000.00
3ปาย1317.69700.00300.003133.33000.00
4แม่สะเรียง942324.4734926.4716637.5021419.0523417.39
5แม่ลาน้อย10110.002150.00600.00000.00200.00
6สบเมย600.00000.00300.00100.00200.00
7ปางมะผ้า5120.00100.00200.00100.0011100.00
8รวมทั้งหมด1442819.44491020.4136719.4427518.5232618.75
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565