DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสุโขทัย8337.505120.0022100.00100.00000.00
2บ้านด่านลานหอย1111100.00000.0011100.0011100.0099100.00
3คีรีมาศ2150.00000.002150.00000.00000.00
4กงไกรลาศ66100.0033100.0011100.0022100.00000.00
5ศรีสัชนาลัย211361.908450.002150.006583.335360.00
6ศรีสำโรง823340.2427829.6323626.0914535.71181477.78
7สวรรคโลก251664.0010880.003266.6710550.002150.00
8ทุ่งเสลี่ยม500.00100.00200.00100.00100.00
9รวมทั้งหมด1608351.88542444.44361438.89351851.43352777.14
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565