DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองตาก491734.6913753.8520630.0010440.00600.00
2บ้านตาก600.00300.00100.00100.00100.00
3สามเงา2150.00000.0011100.00100.00000.00
4แม่ระมาด5846.9018211.111900.001000.0011218.18
5ท่าสองยาง4700.001100.00700.001200.001700.00
6แม่สอด1175849.5724937.5027933.33331854.55332266.67
7พบพระ761215.7916212.5026519.232114.7613430.77
8อุ้มผาง28725.00700.008450.00400.009333.33
9รวมทั้งหมด3839925.85922021.741092522.94922325.00903134.44
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565