DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองเชียงใหม่100.00100.00000.00000.00000.00
2จอมทอง2400.001000.00600.00400.00400.00
3แม่แจ่ม100.00100.00000.00000.00000.00
4เชียงดาว100.00000.00000.00100.00000.00
5ดอยสะเก็ด6116.675120.00000.00100.00000.00
6แม่แตง100.00100.00000.00000.00000.00
7แม่ริม23834.789333.335240.004250.005120.00
8สะเมิง1300.00500.00200.00100.00500.00
9ฝาง1200.00400.00200.00300.00300.00
10แม่อาย3266.6722100.00000.00100.00000.00
11พร้าว44100.0011100.0033100.00000.00000.00
12สันป่าตอง7457.145360.00000.00000.002150.00
13สันกำแพง5480.00100.00000.0033100.0011100.00
14สันทราย181161.116116.672150.004375.0066100.00
15หางดง1815.56300.00300.00800.004125.00
16ฮอด200.00200.00000.00000.00000.00
17ดอยเต่า400.00200.00000.00200.00000.00
18อมก๋อย6700.002600.001900.001200.001000.00
19สารภี300.00200.00000.00100.00000.00
20เวียงแหง600.00300.00000.00200.00100.00
21ไชยปราการ1700.001100.00500.00000.00100.00
22แม่วาง1900.00500.00900.00500.00000.00
23แม่ออน44100.0022100.00000.0011100.0011100.00
24ดอยหล่อ300.00200.00100.00000.00000.00
25รวมทั้งหมด2623914.891091311.9357610.5353916.98431125.58
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565