DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองศรีสะเกษ512650.9810220.0012758.33201365.009444.44
2ยางชุมน้อย11100.00000.0011100.00000.00000.00
3กันทรารมย์201785.002150.006583.339888.8933100.00
4กันทรลักษ์25728.00200.009333.3312433.33200.00
5ขุขันธ์9888.89000.002150.0077100.00000.00
6ไพรบึง211257.145360.006350.007457.143266.67
7ปรางค์กู่232295.652150.0055100.0077100.0099100.00
8ขุนหาญ413687.8077100.007571.43151493.33121083.33
9ราษีไศล452964.44181794.4414642.8611545.452150.00
10อุทุมพรพิสัย585594.83181794.441414100.00131184.621313100.00
11ห้วยทับทัน10990.0011100.002150.0055100.0022100.00
12โนนคูณ200.00000.00100.00000.00100.00
13ศรีรัตนะ302480.0044100.0010990.009777.787457.14
14น้ำเกลี้ยง6466.6711100.0033100.00200.00000.00
15วังหิน6233.33200.004250.00000.00000.00
16ภูสิงห์13430.776233.334250.00100.00200.00
17เมืองจันทร์200.00000.00200.00000.00000.00
18รวมทั้งหมด36325670.52785671.791026765.691188572.03654873.85
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565