DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองศรีสะเกษ562035.7113646.1516318.7514750.0013430.77
2ยางชุมน้อย11100.00000.0011100.00000.00000.00
3กันทรารมย์600.00300.00000.00100.00200.00
4กันทรลักษ์26623.0810550.00700.00400.005120.00
5ขุขันธ์500.00200.00000.00100.00200.00
6ไพรบึง9333.3322100.00200.003133.33200.00
7ปรางค์กู่100.00100.00000.00000.00000.00
8ขุนหาญ352365.7112650.0012866.674375.007685.71
9ราษีไศล12541.67100.006350.003133.332150.00
10อุทุมพรพิสัย675988.06141071.43161487.50181794.44191894.74
11ห้วยทับทัน9222.223133.333133.33200.00100.00
12โนนคูณ7114.29200.00200.00100.002150.00
13ศรีรัตนะ1616.25500.00300.00300.005120.00
14น้ำเกลี้ยง700.00200.00000.00400.00100.00
15วังหิน400.00000.00200.00100.00100.00
16ภูสิงห์19210.53600.002150.00400.007114.29
17รวมทั้งหมด28012343.93763039.47723143.06632946.03693347.83
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565