DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองเพชรบุรี3100.001200.00500.00800.00600.00
2เขาย้อย300.00000.00200.00000.00100.00
3หนองหญ้าปล้อง66100.00000.0022100.0011100.0033100.00
4ชะอำ8622.332400.0020210.001900.002300.00
5ท่ายาง7457.14100.00000.00100.005480.00
6บ้านลาด19736.84300.005120.004250.007457.14
7บ้านแหลม1700.00600.00100.00500.00500.00
8แก่งกระจาน15213.33400.006116.673133.33200.00
9รวมทั้งหมด1842111.415000.0041614.634149.76521121.15
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565