DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสุพรรณบุรี1109485.45322578.13282382.14242291.67262492.31
2เดิมบางนางบวช10880.0055100.0011100.003133.3311100.00
3ด่านช้าง1071917.763900.0036616.67311341.94100.00
4บางปลาม้า421945.2412433.3311436.3615853.334375.00
5ศรีประจันต์494795.92181794.446583.331717100.0088100.00
6ดอนเจดีย์281657.1412325.005480.0044100.007571.43
7สองพี่น้อง862630.232600.0019842.1123939.1318950.00
8สามชุก381642.111800.007342.8699100.0044100.00
9อู่ทอง1534529.41411639.0229827.5943716.28401435.00
10หนองหญ้าไซ10770.006466.67100.00000.0033100.00
11รวมทั้งหมด63329746.922097435.411436243.361699053.251127163.39
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565