DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองกาญจนบุรี25720178.21725475.00625385.48665075.76574477.19
2ไทรโยค312580.657685.7188100.0010880.006350.00
3บ่อพลอย25832.004375.003133.33400.0014428.57
4ศรีสวัสดิ์200.00100.00000.00100.00000.00
5ท่ามะกา1010100.0011100.0077100.0022100.00000.00
6ท่าม่วง565089.29282692.862121100.0011100.006233.33
7ทองผาภูมิ352571.434375.008450.00141178.579777.78
8สังขละบุรี600.00300.00100.00100.00100.00
9พนมทวน11981.825480.003266.67000.0033100.00
10เลาขวัญ291034.4810440.005120.0012433.332150.00
11ด่านมะขามเตี้ย200.00000.00100.00000.00100.00
12หนองปรือ2514.001000.008112.50500.00200.00
13รวมทั้งหมด48933969.3314510169.661279877.171167665.521016463.37
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565