DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองราชบุรี12216.673133.33400.00300.002150.00
2จอมบึง503570.0011872.73211780.9516956.252150.00
3สวนผึ้ง400.00100.00200.00100.00000.00
4ดำเนินสะดวก351954.299666.6710330.0013753.8533100.00
5บ้านโป่ง1332317.294100.003200.0027725.93331648.48
6บางแพ121083.332150.007685.7111100.0022100.00
7โพธาราม211676.1911100.00300.008787.509888.89
8ปากท่อ8675.0033100.0022100.002150.00100.00
9รวมทั้งหมด27511140.36712028.17812834.57713245.07523159.62
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565