DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1นครไทย2414.171000.00700.00300.004125.00
2ชาติตระการ100.00000.00100.00000.00000.00
3บางระกำ400.00100.00300.00000.00000.00
4บางกระทุ่ม8562.50100.0011100.005360.0011100.00
5พรหมพิราม400.00300.00000.00000.00100.00
6วัดโบสถ์4125.002150.00100.00100.00000.00
7วังทอง200.00100.00000.00100.00000.00
8เนินมะปราง2200.00800.00700.00400.00300.00
9รวมทั้งหมด69710.142613.852015.0014321.439222.22
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565