DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสุโขทัย1715.88600.005120.00200.00400.00
2บ้านด่านลานหอย300.00000.00100.00000.00200.00
3คีรีมาศ400.00300.00100.00000.00000.00
4กงไกรลาศ11981.824250.0011100.0011100.0055100.00
5ศรีสัชนาลัย271762.9611654.555360.006350.0055100.00
6ศรีสำโรง1275140.1629827.59361541.67371232.43251664.00
7สวรรคโลก23313.04400.00500.00900.005360.00
8ศรีนคร100.00000.00000.00000.00100.00
9ทุ่งเสลี่ยม200.00000.00000.00000.00200.00
10รวมทั้งหมด2158137.67571628.07542037.04551629.09492959.18
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565