DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองตาก712129.5823417.3928932.1418738.892150.00
2บ้านตาก200.00100.00100.00000.00000.00
3สามเงา100.00000.00000.00100.00000.00
4แม่ระมาด4836.251500.001317.69800.0012216.67
5ท่าสองยาง1000.00100.00200.00300.00400.00
6แม่สอด953941.0522836.3635822.86221463.6416956.25
7พบพระ20525.006233.33200.007342.86500.00
8อุ้มผาง2000.00300.00800.00400.00500.00
9รวมทั้งหมด2676825.47711419.72891820.22632438.10441227.27
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565