DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสุราษฎร์ธานี761823.682727.4120525.0014428.5715746.67
2กาญจนดิษฐ์12758.336233.333266.6711100.0022100.00
3ดอนสัก1010100.0055100.0033100.0022100.00000.00
4เกาะสมุย522344.23241041.679555.5610330.009555.56
5เกาะพะงัน4125.00100.00000.003133.33000.00
6ไชยา1000.00200.00200.00600.00000.00
7ท่าชนะ1200.00400.00300.00300.00200.00
8คีรีรัฐนิคม1300.00200.00400.00400.00300.00
9บ้านตาขุน100.00100.00000.00000.00000.00
10พนม200.00100.00000.00000.00100.00
11ท่าฉาง242291.675360.0033100.0077100.0099100.00
12บ้านนาสาร4000.001100.001200.001000.00700.00
13บ้านนาเดิม22100.00000.00000.00000.0022100.00
14เคียนซา14428.576233.332150.002150.00400.00
15เวียงสระ400.00100.00100.00100.00100.00
16พระแสง151386.676466.6766100.0022100.0011100.00
17พุนพิน191894.7455100.009888.8933100.0022100.00
18ชัยบุรี12433.33400.003133.3333100.00200.00
19รวมทั้งหมด32212237.891113329.73803442.50712738.03602846.67
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565