DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองกำแพงเพชร411229.276116.6710440.0014642.861119.09
2ไทรงาม161381.25200.006583.3377100.0011100.00
3คลองลาน1119.09700.00300.0011100.00000.00
4ขาณุวรลักษบุรี13215.382150.006116.67500.00000.00
5คลองขลุง46715.221200.001100.001300.0010770.00
6พรานกระต่าย1600.00900.00300.00300.00100.00
7ลานกระบือ300.00000.00100.00200.00000.00
8ทรายทองวัฒนา10110.00500.003133.33000.00200.00
9ปางศิลาทอง3133.33000.0011100.00200.00000.00
10บึงสามัคคี10550.00200.00200.0022100.004375.00
11รวมทั้งหมด1694224.854524.44461226.09491632.65291241.38
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565