DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองอุทัยธานี8467.143712.701715.8817317.651317.69
2ทัพทัน5120.00200.00100.00000.002150.00
3สว่างอารมณ์1600.00300.00800.00200.00300.00
4หนองฉาง7342.86100.0022100.004125.00000.00
5บ้านไร่3738.111600.001600.00200.0033100.00
6ลานสัก2424100.0066100.001111100.0077100.00000.00
7ห้วยคต131184.6222100.007685.713266.6711100.00
8รวมทั้งหมด1864825.8167913.43622032.26351337.1422627.27
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565