DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองนครสวรรค์17015188.82382976.32666395.45544888.89121191.67
2โกรกพระ2328.70500.007228.57600.00500.00
3ชุมแสง171694.125480.0066100.0011100.0055100.00
4หนองบัว451533.331616.2513323.0810660.006583.33
5บรรพตพิสัย812530.8628517.8620630.0011872.7322627.27
6เก้าเลี้ยว9888.89100.0033100.00000.0055100.00
7ตาคลี795974.68171164.71211466.67302480.00111090.91
8ท่าตะโก453680.0012758.338787.50171588.248787.50
9ไพศาลี1715.889111.11500.00200.00100.00
10พยุหะคีรี15320.00400.00700.002150.0022100.00
11ลาดยาว725272.22241770.83201785.00161062.5012866.67
12ตากฟ้า3133.33200.0011100.00000.00000.00
13แม่วงก์301136.671300.006116.679888.8922100.00
14รวมทั้งหมด60638062.711747543.1018312367.2115812176.58916167.03
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565