DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสระแก้ว19817990.40635180.95676292.5499100.00595796.61
2คลองหาด371027.0313430.774125.00600.0014535.71
3ตาพระยา2150.00000.00000.002150.00000.00
4วังน้ำเย็น442454.55292379.315120.00100.00900.00
5วัฒนานคร201575.003133.335360.006583.3366100.00
6อรัญประเทศ261038.46000.00000.00100.00251040.00
7เขาฉกรรจ์17529.4110220.006350.00100.00000.00
8รวมทั้งหมด34424470.931188168.64877080.46261557.691137869.03
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565