DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองปราจีนบุรี17317.659222.22200.003133.33300.00
2กบินทร์บุรี1000.00100.00100.00300.00500.00
3นาดี20945.006350.003266.678337.503133.33
4บ้านสร้าง10110.004125.00200.00300.00100.00
5ประจันตคาม231878.26300.004250.0099100.0077100.00
6ศรีมหาโพธิ100.00100.00000.00000.00000.00
7ศรีมโหสถ3266.672150.0011100.00000.00000.00
8รวมทั้งหมด843339.2926726.9213538.46261350.0019842.11
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565